Back to Top

[45] Rettenberger, S.; Hornberger, P.; Tissen, A.; Hiller, J; Zabler, S.: Messtechnik und Materialprüfung an belasteten Bauteilen mit In-situ-Computertomographie. Fraunhofer Vision - Leitfaden zur industriellen Röntgentechnik, Band 15 (2015)